+84 28 7308 1881   +84 9 1790 5665
+84 28 7308 1881   +84 9 1790 5665


Điều Khoản và Điều Kiện
I. Chấp nhận:

Việc sử dụng một thẻ hội viên được xem là sự chấp nhận đối với các điều khoản và điều kiện được liệt kê ở đây.

II. Thẻ hội viên:

Thẻ hội viên là tài sản của các đại lý phát hành và phải được trả lại theo yêu cầu. Thẻ hội viên có giá trị trong Thời hạn Chương trình Hội viên, thời hạn này được dập nổi trên thẻ hôi viên và có thời gian là một năm sau ngày mua đầu tiên. Thẻ hội viên không có giá trị tiền mặt và không đảm bảo việc đặt phòng.

III. Điều kiện nhận Ưu đãi Chương trình Hôi viên:

Tất cả các Lợi ích Hội viên chỉ có giá trị trong Thời hạn Chương trình Hội viên và sẽ tự động hết hạn sau đó. Tất cả ưu đãi sẽ tùy thuộc vào tính sẵn có của các tiện ích, có giá trị bảy ngày một tuần, trừ Ngày nghỉ, và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ khuyến mại hay giảm giá nào khác.

IV. Các ưu đãi Có thể chuyển nhượng và Không thể chuyển nhượng:

A. Có thể chuyển nhượng: Lợi ích có thể được sử dụng bởi Hội viên hoặc bởi khách hàng của Hội viên. Các Hội viên/ người có Thẻ Chương trình Hội viên không cần có mặt vào lúc khách hang sử dụng các ưu đãi.
B. Không thể chuyển nhượng: Lợi ích có thể chỉ được sử dụng bởi Hội viên và khi xuất trình Thẻ Hội viên hợp lệ. KHÁCH SẠN có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng để xác nhận Hội viên.

V. Các ngày nghỉ:

Tất cả các ưu đãi sẽ không có giá trị vào các ngày sau đây: Ngày Lễ Tình Nhân, Đêm Giáng Sinh, Ngày Giáng Sinh, Đêm Giao Thừa Tết Dương Lịch và Ngày Tết Dương Lịch và các ngày quốc lễ hoặc ngày nghỉ theo tô giáo ở các địa phương.

VI. Các sửa đổi (về Nhà hàng & Thay đổi các ưu đãi):

Nhà hàng tham gia vào chương trình có thể chấm dứt việc thực hiện những lợi ích mà không cần thông báo trước. Tại bất cứ nơi nào có thể thì Hội viên cũng sẽ được cập nhật đối với tất cả các sửa đổi nhứ vậy. Các Hội viên cũng có thể xác minh sự tham gia của nhà hàng & các lợi ích của chương trình bằng cách gọi cho Dịch vụ Khách hàng. Đại lý tiếp thị Chương trình Hội viên không chịu trách nhiệm về các sửa đổi này.

VII. Các Tài Liệu Chương trình Hội viên bị mất hoặc bị đánh cắp:

Thẻ hội viên bị mất hoặc bị đánh cắp phải được báo cáo cho Dịch vụ Khách hàng. Một khoản phí xử lý Hai trăm nghìn đồng (200.000 VNĐ) sẽ được tính cho mỗi thẻ Hội viên thay thế, thẻ thay thế sẽ được phát hành với ngày hết hạn giống như thẻ đầu tiên.

VIII. Các hủy bỏ:

Hội viên có thể hủy bỏ Thẻ Hội viên trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày thanh toán Phí hội viên, với lý do chính đáng (hoặc) có khiếm khuyết trong các dịch vụ, và sẽ chịu mức phí là Bốn trăm nghìn đồng (400.000VNĐ) cho một (01) Thẻ Hội Viên đã được phát hành. Phí hủy thẻ sẽ được khấu trừ vào số tiền hoàn trả cho Hội viên sau khi Thẻ Hội Viên được hoàn lại và chắc chắn rằng Hội vên chưa sử dụng giá trị thẻ hoặc bất kỳ Phiếu ưu đãi nào. Hội viên không thể hủy bỏ Thẻ Hội viên sau mười (10) ngày kể từ ngày thanh toán Phí Hội viên và không được chấp nhận trong các chương trình khuyến mại.

IX. Giới hạn Trách nhiệm:

Các chủ sở hữu, nhà quản lý, các bên nhượng quyền, người cấp phép cho bất kỳ KHÁCH SẠN nào mà chấp nhận các ưu đãi của chương trình hội viên nêu trong đây; hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con của KHÁCH SẠN đó; hoặc các bên ủy quyền, bân đại diện, nhà quản lý nhân viên; hoặc người sở hữu; hoặc đại lý tiếp thị của Chương trình Hội viên (sau đây gọi chung là “Các Bên được bảo hộ”), theo đó thì Các bên được bên được bảo hộ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc biệt hay thiệt hại mang tính hệ quả nào; và không bị giới hạn về tính khái quát đối với các tổn thất đó, bao gồm bất kỳ tổn thất, chi phí hay gây thiệt hại cho, hoặc ảnh hưởng đến các Hội viên hoặc những người khác mà phát sinh từ sự sơ suất hay tắc trách, sự chậm trễ, không thực hiện hoặc vi phạm hợp đồng, bao gồm tất cả các khiếu nại, yêu cầu, nghĩ vụ, trách nhiệm, khoản nợ, vi phạm hợp đồng, vi phạm về thế hoặc của bất kỳ mối quan hệ nào, trách nhiệm đối với hành vi, thiếu sót, sự lạm quyền, sự vi phạm, thiệt hại của mỗi loại, tính chất hoặc gây ảnh hưởng đến các Hội viên hoặc những người khác, kết quả từ các hành động, hoặc không hành động của KHÁCH SẠN hoặc đại lý hoặc nhân viên lien quan đến các Lợi ích chương trình dành cho các Hội viên nêu ra trong đây. Trong trường hợp có vi phạm bất cứ quy định nào trong đây bởi bất kỳ Bên được bảo vệ nào, phạm vi trách nhiệm pháp lý của bất kỳ Bên được bảo vệ đó sẽ được giới hạn trong các khoản thanh toán của Hội viên để có được tư cách hội viên trong chương trình tiếp thị.

Terms and Conditions
I. Acceptance:

Use of a membership card constitutes acceptance of the terms and conditions listed here in.

II. Membership Card:

The membership card is the property of the issuing agent and must be returned upon request. Membership cards are valid for the Membership Term as embossed on the membership card, which is one year after initial purchase date. Membership cards have no cash value and do not guarantee reservation.

III. Membership Benefit Conditions:

All Membership Benefits are valid only during the Membership Term and shall automatically expire thereafter. All benefits are subject to availability, valid seven days a week, excluding Black – Out Dates, and may not be used in conjunction with any other discount or promotional offers.

IV. Transferable and Non – Transferable Benefits:

A. Transferable: Benefits may be used by the Members or by a Member’s guest. The Member/ Membership Card need not be present at the time of guests’ use of the benefit.
B. Non- Transferable: Benefits may be used only by the Member and upon presentation of their valid Membership Card. Proof of identification may be required by the HOTEL.

V. Black-Out Dates:

All benefits shall not be valid on the following dates: Valentine’s Day, Christmas Eve, Christmas Day, New Year’s Eve and Day, and other local and religious national holidays.

VI. Modifications (Restaurant & Benefit Changes):

Participating restaurants may cease to honor benefits without prior notice. Benefits may also be subject to change without prior notice. Wherever possible, Members will be kept updated on all such modifications. Members can also verify restaurant participation & benefits by calling Customer Services. Membership Program marketing agent declines any responsibility for modifications.

VII. Lost/ Stolen Membership Materials:

Lost or stolen membership cards must be reported to Customer Service. A processing for of two hundred Vietnam Dong (VND200,000) will be charged for each replacement membership card, which will be issued with the same expiration date as first card.

VIII. Cancellations:

Cancellation of Membership(s) will be honored within ten (10) days from the date of payment with a valid reason (or) defect in service, with a cancellation fee of four hundred thousand Vietnam Dong (VND 400,000) per Membership Card will be charged. This amount will be deducted from total refund to Member until the Membership Card is returned to Loyalty Plus, but no refund will be made if the Member had claimed any of the Membership Card Benefits or Certificates. Cancellation of Membership(s) will not be accepted after ten (10) days from the date of payment and can not be applied on promotional campaigns.

IX. Limitation of Liability:

In no event shall the owners, operators, franchisors or licensors of any hotel that may accept the benefits of membership herein, or any of their affiliated or subsidiary companies, or their directors, agents, managers, or employees, or the proprietor or the marketing agent of the Membership Program (hereinafter collectively “Protected Parties”) be liable for any indirect, special or consequential damage; without limiting the generality thereof, including all claims, demands, obligations, liabilities, indebtedness, breaches of contract, breaches of duty or of any relationship, liability of acts, omissions, misfeasance, malfeasance, damages of every type, nature or kind of suffered by Members or others, resulting from the action, or inaction of the hotel or its agents or employees in connection with the Benefits provided to Member herein. In the event of a breach of any provisions hereof by any protected Party, the extent of any liability of any such Protected Party shall be limited to the amounts paid by Member as a subscription for membership in the marketing program.